KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bu metin, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlenen kimselerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Şirketimize ait internet sitesi üzerinden herhangi bir veya birden fazla kişisel verisini paylaşan kimseler, konu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan şartları kabul etmiş sayılır.

Veri Sorumlusu: Minduce Bilgi İletişim Teknolojileri Danışmanlık Hiz. ve Dış Tic. Ltd. Şti. (www.kongreuzmani.com, www.kongre2020.com, www.kongre2019.com, www.kongre2018.com, www.kongre2017.com, www.kongre2016.com, www.kongre2015.com, www.kongre2014.com, www.ulusalkongre.net alan adlı internet sitelerimiz için bundan böyle kısaca "KONGREUZMANI.COM" adı kullanılacaktır.)

Adres: Bayar Cad. Gülbahar Sok. No:15/22 34742 Kozyatağı / Kadıköy - İstanbul

1. KİŞİSEL VERİLERİN ŞİRKETİMİZCE İŞLENMESİ VE AMACI (SEBEBİ)
KONGREUZMANI.COM internet sitemize erişim sağlayan kullanıcılarımız için, direkt olarak kişisel verileri alınmamakta ve işlenmemektedir. Nitekim sitemizin görüntülenmesinde kişisel verilerin paylaşımı zorunlu tutulmamaktadır.

Ancak sitemiz üzerinden bazı özelliklerin kullanılması durumunda (örneğin üyelik aktivasyonu ve kullanıcıya farklı özelliklerin sunulması) ad-soyad, e-posta, meslek vb. bazı kişisel veriler talep edilebilecek ve bu veriler işlenebilecektir.

KONGREUZMANI.COM kişisel verileri, KVK Kanunu 5 ve 6. maddeleri ile uyumlu olarak aşağıdaki amaçlar için işlemektedir:
•  Kişisel ve iletişim verileri: Ad-Soyad, e-posta, meslek bilgileri siteye kullanıcı kayıt ve iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
•  Üyelik Bilgileri: Ad-Soyad, e-posta, meslek, gibi bilgiler üye servislerinin yürütülmesi için saklanmaktadır.
•  Demografik, Site ve Uygulama Gezinim Verileri ve Diğer Veriler: Kullanıcıların ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan verilerin iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi ile birlikte kullanıcı deneyimini arttırarak daha iyi hizmet vermek için kullanılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen veri bazlı amaçlar dışında genel olarak aşağıda belirtilen hususlar için de veri toplanabilmektedir:
•  KONGREUZMANI.COM üyelerine e-posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak,
•  KONGREUZMANI.COM üyesi ya da kullanıcıların sorularını cevaplamak,
•  KONGREUZMANI.COM üyelerine yeni hizmetler hakkında bilgi vermek,
•  KONGREUZMANI.COM veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak,
•  KONGREUZMANI.COM üyelerine gerektiğinde temas kurmak,

Firmamızca kişisel verilerin alınması ve işlenmesi, gerek uluslararası ve gerekse iç hukuka tamamen uygun olarak kullanıcılarımız için yukarıda yer verdiğimiz şekilde, sunduğumuz imkanlardan etkin bir şekilde yararlanılması, kullanıcı adına üyelik oluşturulması, sosyal ağlar üzerinden erişim ile yorum yapabilme imkanlarından faydalanılması gibi amaçlar yanında; çalışanlarımız açısından etkin bir personel yönetiminin sağlanması, çalışan memnuniyetinin artırılması, şirketimiz ile ticari ilişki içerisindeki gerçek kişiler açısından iş ilişkisinin sağlıklı ve hızlı yürütümünün sağlanması amaçlarıyla gerçekleştirilmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
KONGREUZMANI.COM, 3. kişilerden kişisel veri toplanması hizmeti almaz ve bu şekilde kendi bünyesine aktarım sağlamaz.

Şirketimizce kişisel veriler, kullanıcılarımız tarafından doldurulan üyelik formları, sosyal ağlara verilen erişim izni üzerine erişimi mümkün olan veriler, muhtelif sözleşme ve formlar, çalışanlarımızca ibraz edilen ve özlük dosyasında saklanan veriler, iş ortaklarımız ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz paydaşlarımız tarafından sunulan veriler ile toplanmaktadır. Verilerin toplanması sözlü veya yazılı olabileceği gibi, burada sayılan yöntemlere bağlı kalınmaksızın elektronik ortamda veya otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle de gerçekleştirilebilir.

KONGREUZMANI.COM’a herhangi bir şekilde sunulan kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden, kişisel veri sahibi sorumludur. Bu nedenle çıkacak her türlü ihtilaf ve hukuki ya da cezai sorumluluk kişisel veri sahibine aittir.

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
KONGREUZMANI.COM olarak hukuka uygun surette toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız veya ilgili mevzuat gereği resmi kurum ve kuruluşlar ya da sair gerçek veya tüzel özel ve kamu hukuku kişilere yurt içi veya yurt dışı aktarılabilecektir.

Kişisel veriler, sunduğumuz hizmet kalitesinin artırılması veya ilgili mevzuat uyarınca yükümlülüklerimiz çerçevesinde 3. kişilere aktarılır.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER
Özel nitelikli kişisel veriler; öğrenildiği taktirde ilgili kişinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki bilgiler olup; KVK Kanunu 6. maddesinin 1. fıkrasında şu şekilde sayılmaktadır: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi, veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri. Özel nitelikli kişisel verilerin kanunda açıkça yetki verilen durumlar dışında ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Bu kapsamda; KONGREUZMANI.COM tarafından bu tür kişisel veriler kanun gereği işlenmesi gereken durumlar dışında işlenmez veya ilgilinin açıkça rızası alınarak KVK kanunu 6. maddesi uyarınca belirtilen şartlara uygun olarak işlenir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Şirketimize doğrudan veya dolaylı olarak sunmuş olduğunuz kişisel verilerin sahibi olarak,
•  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
•  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
•  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
•  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
•  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
•  Mevzuattan kaynaklı haller saklı olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesini gerekli kılan şartların kalkması halinde kayıtların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
•  Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesine ilişkin değişikliklerin, kişisel verilerin aktarıldığı 3. Kişilere bildirilmesi isteme
•  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
•  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Bu içerik 11 Ocak 2019 tarihinde güncellenmiştir.

bir minduce projesidir
copyright 2010-2021 ©   |   kullanım koşulları & gizlilik
Kongre Ekle Eklenecek kongrenin bilgilerini giriniz.
Bizi Facebook'ta Takip Edin